ตอนที่ 5 การสร้าง Product attributes (filter กรองสินค้า)